savf Logo

‘n dinamiese gesinsorgorganisasie vir die gemeenskap

a dynamic family care organisation in the community

SAVF

Facebook logo Twitter Logo WordPress Logo YouTube Logo
CHILD AND YOUTH CARE | KINDER- EN JEUGSORG FAMILY CARE – GESINSORG AGED AND DISABLED CARE | BEJAARDE- EN GESTREMDESORG Social Development

MAATSKAPLIKE ONTWIKKELING | SOCIAL DEVELOPMENT

Visit and support CRAFé@SAVF
at SAVF Head Office
41 Hospital Street Arcadia, Pretoria
Open during office hours.
This is a development craft project.
The target of the shop is to promote
development projects and to improve
the situation of poverty of many people.

Do your shopping for gifts here!
CONTACT PERSON
Nelie Viljoen-Toet tel: 012 325 3920

SAVF GEMEENSKAPSENTRUMS / COMMUNITY CENTRES

Dienste aan kinders, gesinne en ouer persone te lewer wat ‘n verskeidenheid van aktiwiteite, projekte en programme kan insluit, ten einde maatskaplike welsyn in die gemeenskap te bevorder. Hierdie dienste voldoen aan die maatskaplike behoeftes van die teikengroepe en persone betrokke by die sentrum.

Invalsentrums lewer basiese dienste t.o.v. kwesbare kinders ten einde in die emosionele, fisiese en maatskaplike ontwikkelingsbehoeftes te voorsien. Verskeie dienste wat verband hou met die ontwikkelingsbehoeftes van die kinders wat die sentrum bywoon, word gelewer.

Services to children, families and older people through a range of activities, projects and programmes in order to promote social well-being in the community. These services meet the social needs of the target groups and individuals involved in the centre.

Drop-in centres provide basic services aimed at meeting the emotional, physical and social development needs of vulnerable children. One or more of the following basic services must be provided: Various services, related to the development needs of the children attending the centre, are provided.

Stad - Dorp
City - Town
Fasiliteit
Facility
Adres
Address
TelFaxE-pos
E-mail
Website
HEIDELBERGSAVF MamelloMamello Vaal Marina016 341 2329016 349 1420
MARAPONGSAVF Marapong One stop458 Phukubje street Ext 2 Marapong014 763 2990014 763 2990

SAVF FORMELE WERKSKEPPING / FORMAL JOB CREATION

Opleiding en werkverskaffing aan persone uit behoeftige gebiede wat onderrig word om mettertyd 'n selfstandige bestaan met eie projekte te maak.

Provision of training and jobs to people from needy environments who are trained to gradually become financially independent by means of their own projects.

Stad - Dorp
City - Town
Fasiliteit
Facility
Adres
Address
TelFaxE-pos
E-mail
Website
JohannesburgClaremont / Newlands Gemeenskap diensteH/v Newlandsweg /7 12de laan Newlands011 673 8106011 673 5356