savf Logo

‘n dinamiese gesinsorgorganisasie vir die gemeenskap

a dynamic family care organisation in the community

SAVF

Facebook logo Twitter Logo WordPress Logo YouTube Logo
CHILD AND YOUTH CARE | KINDER- EN JEUGSORG FAMILY CARE – GESINSORG AGED AND DISABLED CARE | BEJAARDE- EN GESTREMDESORG Social Development

REGISTRASIE VIR SAVF VRYWILLIGERS

SAVF benodig vrywillige betrokkenheid, vrywillige hulp bydraes, donasies en borgskappe.

Tipes vrywilligertake

  • Praktiese take en administrasie
  • Dien op die bestuur van ‘n fasiliteit of op ‘n komitee
  • Gespesialiseerde take wat spesiale kundigheid vereis

REGISTRATION FOR SAVF VOLUNTEERS

SAVF needs volunteers, involvement, donations and sponsorships.

Types of volunteer tasks

  • Practical tasks and administration
  • Serve on the management of a facility or on a committee
  • Specialised tasks that requires specialised skills

Ek stel belang om as vrywilliger van die SAVF te registreer / I wish to register as a SAVF volunteer

Persoonlike Besonderhede
Personal Details

Kontakbesonderhede
Contact DetailsBelange en ervaring
Interests & Experience

Yes No 

Ek aanvaar dat ek as SAVF vrywilliger onderhewig is aan die SAVF grondwet en die beleid van die organisasie
I accept that as a volunteer I am subject to the SAVF constitution and the policy of the organisation.
*NB: Some newer browsers (not all) will offer a calendar to choose the date, otherwise enter the date in the format shown

Registrasie fooi - R10
Registration Fee - R10

SAVF BANKBESONDERHEDE
SAVF BANKING DETAILS

Bank
Absa Pretoria
Rekeningnommer/Account no.
000-810-355
Takkode / Branch code
323 345