savf Logo

‘n dinamiese gesinsorgorganisasie vir die gemeenskap

a dynamic family care organisation in the community

SAVF

Facebook logo Twitter Logo WordPress Logo YouTube Logo
CHILD AND YOUTH CARE | KINDER- EN JEUGSORG FAMILY CARE – GESINSORG AGED AND DISABLED CARE | BEJAARDE- EN GESTREMDESORG Social Development

SAVF Staff / Personnel

SAVF HOOFKANTOOR / HEAD OFFICE, POSBUS / PO BOX 40526, ARCADIA, 0007 TEL: 012 325 3920

Aansoeke van persone wat oor toepaslike kwalifikasies en ondervinding beskik, word vir die genoemde betrekking ingewag. Aansoekvorms kan by enige S A V F fasiliteit verkry word

Applications from people that qualify, are awaited for the mentioned post. Application forms can be obtained from any SAVF facility.

SAVF STAFF COMMIT THEMSELVES TO THE FOLLOWING WORK ETHICS:

 • We shall at all times treat each other and all the staff at SAVF with respect, dignity and compassion; and
 • That we will at all times have the best interest of the SAVF, its staff and customers as our first priority; and
 • That with us working effectively together as a team we can make a bigger and more positive difference in the SAVF; and
 • That we will at all times have open, constructive, consultative and informative communication with each other regarding all matters impacting on the SAVF and/or our interpersonal relationship at work; and
 • That we will endeavour at all times to follow and respect line functions of Directors and subordinates; and
 • That we commit ourselves to good governance: honesty, transparency, fairness and teamwork; and
 • That we will endeavour to ensure effective procedures and administration through swift responses on instructions.

OPPORTUNITY / GELEENTHEID

BESTUURDER: BEHUISING(⅝)
MANAGER : HOUSING SCHEME(⅝)

STANDPLAAS / STAND:
SAVF FANIE LOMBARD BEHUISING / HOUSING SCHEME, AMSTERDAM

SALARIS / SALARY
: Volgens SAVF salarisskale
According to SAVF salary scales

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
So gou as moontlik / As soon as possible

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
02 Julie / Julie 2018

Navrae en aansoek aan
Die Streekbestuurder : SAVF Fanie Lombard Behuisingskema

Enquiries and application to
The Regional Manager : SAVF Fanie Lombard Housing Scheme

Tel:

Faks/Fax:017 634 7284

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Graad 12 / Grade 12
 • Erkende toepaslike kwalifikasie in Verpleegkunde / Geesteswetenskappe / Bestuurswetenskappe sal as aanbeveling dien / Recognised qualification in Nursing / Human Science / Management Science will serve as a recommendation
 • Kennis van nuutste ontwikkeling in die welsynsbedryf / Knowledge of latest development in the welfare industry
 • Kennis van bejaardesorg / knowledge of old age care
 • Kennis en ondervinding van: / Knowledge and experience of:
  • Interpretasie en toepassing van beleid / Interpretation of policy
  • Delegering / Delegating
  • Organisering en koördinering / Organizing and co-ordinating
  • Finansiële – en personeelbestuur / Financial and personnel management
  • Bepaling van werksprosedures / Stipulation of work procedures
  • Goeie kommunikasievermoë / Good communication skills
  • Tweetalig / Bilingual

PLIGTE / DUTIES

 • Doeltreffende bestuur van die Tehuis / Effective management of the Old Age home
 • Diensbestuur van advies bedien en verslagdoening / Serve the Service Management with advice and reporting
 • Inisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraising
 • Die nodige leiding neem in die inisiëring van uitreikaksies / Take lead in initiating reach out actions
 • Bemarking van die Tehuis / Marketing of the Old Age Home
 • Alle ander generiese bestuurspligte / All other generic management duties

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSInisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraisingSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

BESTUURDER: BEHUISING(⅝)
MANAGER : HOUSING SCHEME(⅝)

STANDPLAAS / STAND:
: SAVF KOSMOS BEHUISING
HOUSING SCHEME, COLIGNY

SALARIS / SALARY
: Volgens SAVF salarisskale
According to SAVF salary scales

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
So gou as moontlik / As soon as possible

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
25 Mei/ May 2018

Navrae en aansoek aan
Die Streekbestuurder: Mev. W. Campher

Enquiries and application to
The Regional Manager: Mrs W. Campher

Tel:

Faks/Fax:086 5173155

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Graad 12 / Grade 12
 • Erkende toepaslike kwalifikasie in Geesteswetenskappe / Bestuurswetenskappe of rekenkundige kwalifikasie sal as aanbeveling dien / Recognised qualification in Human Science / Management Science or accountancy qualification will serve as a recommendation
 • Kode 08 Bestuurslisensie / Code 08 Drivers licence
 • Rekenaarvaardigheid / Computer literate
 • Kennis en ondervinding van: / Knowledge and experience of:
  • Interpretasie en toepassing van beleid / Interpretation of policy
  • Delegering / Delegating
  • Organisering en koördinering / Organizing and co-ordinating
  • Finansiële – en personeelbestuur / Financial and personnel management
  • Bepaling van werksprosedures / Stipulation of work procedures
  • Goeie kommunikasievermoë / Good communication skills
  • Tweetalig / Bilingual

PLIGTE / DUTIES

 • Doeltreffende bestuur van die Behuising / Effective management of the Housing Scheme
 • Diensbestuur van advies bedien en verslagdoening / Serve the Service Management with advice and reporting
 • Uitvoering van die administrasie en finansies van die Behuising / Implementing of administration and finances of the Housing Scheme
 • Bemarking van die Behuising / Marketing of the Housing Scheme
 • Alle ander generiese bestuurspligte / All other generic management duties

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSInisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraisingSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

LIMPOPO SOCIAL WORK
REGIONAL MANAGER

STANDPLAAS / STAND:
: SAVF LIMPOPO PROVINCE

SALARIS / SALARY
: Volgens SAVF salarisskale
According to SAVF salary scales

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
So gou as moontlik / As soon as possible

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
31 May 2018

Navrae en aansoek aan

Enquiries and application to
The Director of Social Service: Mrs M Kemp

Tel:

Faks/Fax:086 697 5310

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Registered Social Worker
 • Post graduate qualifications will serve as recommendation
 • Code 08 Driver’s license.
 • 5 year experience in the welfare industry of which 2 year with an NGO
 • 3 year experience as supervisor
 • Write and speak English and understand Afrikaans, and an African language will serve as a recommendation
 • Knowledge of statutory work is a recommendation

PLIGTE / DUTIES

 • Supervision to Social Workers
 • Provide guidance and support to aged care facilities
 • Recruitment and training of volunteers and service management
 • Organizational support in the transformation process
 • All other generic management duties

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSInisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraisingSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

BESTUURDER: TEHUIS
MANAGER: OLD AGE HOME

STANDPLAAS / STAND:
: SAVF MIDDELBURG TEHUIS
OLD AGE HOME, MIDDELBURG

SALARIS / SALARY
: R23 000.00 p/m

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
01 Mei / May 2018

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
02 April / April 2018

Navrae en aansoek aan
Die Streekbestuurder: Mev H Van Staden

Enquiries and application to
The Regional Manager: Mrs H Van Staden

Tel:

Faks/Fax:013 282 5055 / 086 218 8280

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Matriek / Matric (Gr 12)
 • Erkende toepaslike kwalifikasie in Verpleegkunde / Geesteswetenskappe / Bestuurswetenskappe sal as aanbeveling dien / Recognised qualification in Nursing / Human Science / Management Science will serve as a recommendation
 • Kennis van nuutste ontwikkeling in die welsynsbedryf / Knowledge of latest development in the welfare industry
 • Kennis van bejaardesorg / knowledge of old age care
 • Kennis en ondervinding van: / Knowledge and experience of:
  • Interpretasie en toepassing van beleid / Interpretation of policy
  • Delegering / Delegating
  • Organisering en koördinering / Organizing and co-ordinating
  • Finansiële – en personeelbestuur / Financial and personnel management
  • Bepaling van werksprosedures / Stipulation of work procedures
  • Goeie kommunikasievermoë / Good communication skills
  • Tweetalig / Bilingual

PLIGTE / DUTIES

 • Doeltreffende bestuur van die Tehuis / Effective management of the Old Age home
 • Diensbestuur van advies bedien en verslagdoening / Serve the Service Management with advice and reporting
 • Inisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraising
 • Die nodige leiding neem in die inisiëring van uitreikaksies / Take lead in initiating reach out actions
 • Bemarking van die Tehuis / Marketing of the Old Age Home
 • Alle ander generiese bestuurspligte / All other generic management duties

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSInisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraisingSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

BESTUURDER : DIENSSENTRUM
MANAGER : SERVICE CENTRE

STANDPLAAS / STAND:
: SAVF RUIMTE DIENSSENTRUM
SERVICE CENTRE, PRETORIA NOORD

SALARIS / SALARY
: R14 229 – R18 475

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
1 Mei/May 2018

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
19 Maart / March 2018

Navrae en aansoek aan
Die Streek Bestuurder: Mev C Van Deventer, Pretoria

Enquiries and application to
The Regional Manager: Mrs C Van Deventer, Pretoria

Tel:

Faks/Fax:012-324 4109

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Graad / Grade 12
 • Erkende toepaslike kwalifikasie in Geesteswetenskappe / Bestuurswetenskappe / Recognised qualification in Human Sciences / Management Sciences
 • Kode 08 Bestuurslisensie / Code 08 Drivers licence
 • Rekenaarvaardigheid / Computer literacy
 • Kennis en ondervinding van: / Knowledge and experience of:
  • Interpretasie en toepassing van beleid / Interpretation of policy
  • Nuutste ontwikkelings in die Welsynsbedryf / Latest developments in Welfare Industry
  • Bejaardesorg / Care for the Aged
  • Diensplanne / Service plans
  • Organisering, delegering en koördinering van dienslewering / Organizing, delegating and co-ordinating of service delivery
  • Finansiële – en personeelbestuur / Financial and personnel management
  • Kommunikasie en verhoudings vaardighede / Communication and relational skills
  • Tweetaligheid: Afrikaans en Engels / Bilingualism: Afrikaans and English

PLIGTE / DUTIES

 • Doeltreffende en kundige bestuur / Effective and skillful management
 • Samewerking met ‘n Diensbestuur / Co-operation with a Service Management
 • Bestuur van personeel, administrasie en finansies / Management of personnel, administration and finances of the Housing scheme
 • Bemarking van die Dienssentrum / Marketing of the Service Centre
 • Bestuur fondsinsamelingsprojekte / Manage fundraising projects
 • Bestuur uitreikaksies / Manage outreach projects
 • Alle ander generiese bestuurspligte / All other generic management duties

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSInisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraisingSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

BESTUURDER: TEHUIS
MANAGER: OLD AGE HOME

STANDPLAAS / STAND:
: SAVF EDITH SMITH TEHUIS
OLD AGE HOME, CHRISTIANA

SALARIS / SALARY
: R19 000.00 P/M

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
So gou moontlik / As soon as possible

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
09 Maart / March 2018

Navrae en aansoek aan
Die Streekbestuurder: Mev T Slabbert

Enquiries and application to
The Regional Manager: Mrs T Slabbert

Tel:

Faks/Fax:086 455 3960

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Graad / Grade 12
 • Erkende toepaslike kwalifikasie in Geesteswetenskappe / Bestuurswetenskappe of rekenkundige kwalifikasie sal as aanbeveling dien / Recognised qualification in Human Science / Management Science or accountancy qualification will serve as a recommendation
 • Kennis van nuutste ontwikkeling in die welsynsbedryf / Knowledge of latest development in the welfare industry
 • Kennis van bejaardesorg / knowledge of old age care
 • Kennis en ondervinding van: / Knowledge and experience of:
  • Interpretasie en toepassing van beleid / Interpretation of policy
  • Delegering / Delegating
  • Organisering en koördinering / Organizing and co-ordinating
  • Finansiële – en personeelbestuur / Financial and personnel management
  • Bepaling van werksprosedures / Stipulation of work procedures
  • Goeie kommunikasievermoë / Good communication skills
  • Tweetalig / Bilingual

PLIGTE / DUTIES

 • Doeltreffende bestuur van die Tehuis / Effective management of the Old Age home
 • Diensbestuur van advies bedien en verslagdoening / Serve the Service Management with advice and reporting
 • Inisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraising
 • Die nodige leiding neem in die inisiëring van uitreikaksies / Take lead in initiating reach out actions
 • Bemarking van die Tehuis / Marketing of the Old Age Home
 • Alle ander generiese bestuurspligte / All other generic management duties

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSInisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraisingSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)