savf Logo

‘n dinamiese gesinsorgorganisasie vir die gemeenskap

a dynamic family care organisation in the community

SUID-AFRIKAANSE VROUEFEDERASIE

Facebook logo Twitter Logo WordPress Logo YouTube Logo

Theme for / Tema vir
2014 – 2017

CHILD AND YOUTH CARE | KINDER- EN JEUGSORG FAMILY CARE – GESINSORG AGED AND DISABLED CARE | BEJAARDE- EN GESTREMDESORG Social Development

SAVF Staff / Personnel

SAVF HOOFKANTOOR / HEAD OFFICE, POSBUS / PO BOX 40526, ARCADIA, 0007 TEL: 012 325 3920

Aansoeke van persone wat oor toepaslike kwalifikasies en ondervinding beskik, word vir die genoemde betrekking ingewag. Aansoekvorms kan by enige S A V F fasiliteit verkry word

Applications from people that qualify, are awaited for the mentioned post. Application forms can be obtained from any SAVF facility.

SAVF STAFF COMMIT THEMSELVES TO THE FOLLOWING WORK ETHICS:

 • We shall at all times treat each other and all the staff at SAVF with respect, dignity and compassion; and
 • That we will at all times have the best interest of the SAVF, its staff and customers as our first priority; and
 • That with us working effectively together as a team we can make a bigger and more positive difference in the SAVF; and
 • That we will at all times have open, constructive, consultative and informative communication with each other regarding all matters impacting on the SAVF and/or our interpersonal relationship at work; and
 • That we will endeavour at all times to follow and respect line functions of Directors and subordinates; and
 • That we commit ourselves to good governance: honesty, transparency, fairness and teamwork; and
 • That we will endeavour to ensure effective procedures and administration through swift responses on instructions.

OPPORTUNITY / GELEENTHEID

MAATSKAPLIKE WERKER / SOCIAL WORKER

STANDPLAAS / STAND:
SAVF PRETORIA NOORD
PRETORIA NORTH

SALARIS / SALARY
R8 200 - 11 000 P/M

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
01 Julie / July 2017

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
12 Junie / June 2017

Navrae en aansoek aan
Die Bestuurder: Mev C Van Deventer, Pretoria

Enquiries and application to
The Manager: Mrs C Van Deventer, Pretoria

Tel:

Faks/Fax:012-324 4109

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Graad 12 / Grade 12
 • Graad in Maatskaplikewerk / Degree in Social Work
 • Registrasie by die SARMP / Registration with SACSSP
 • Goeie menseverhoudings / Good interpersonal relationships
 • Kode 08 bestuurslisensie / Code 08 drivers license
 • Ervaring van Statutêre werk / Statutory work experience
 • Goeie gesondheid / Good health

PLIGTE / DUTIES

 • Ontwikkelingsgroepe/projekte / Development Groups/projects
 • Statutêre werk / Statutory Work
 • Werkskeppingsprojekte / Job creation projects
 • Benutting en bemarking van vrywilligers / Using and marketing of volunteers
 • Opstel van besigheidsplanne / Compilation of business plans

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSInisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraisingSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

BESTUURDER: TEHUIS
MANAGER: OLD AGE HOME

STANDPLAAS / STAND:
SAVF EVANNA TEHUIS / OLD AGE HOME, HARTBEESFONTEIN

SALARIS / SALARY
R21 000.00 – R24 000.00 P/M

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
So gou as moontlik / As soon as possible

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
21 April / April 2017

Navrae en aansoek aan
Die Streek Bestuurder: Mev W Campher

Enquiries and application to
The Regional Manager: Mrs W Campher

Tel:

Faks/Fax:

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Graad 12 / Grade 12
 • Erkende toepaslike kwalifikasie in Verpleegkunde / Geesteswetenskappe / Bestuurswetenskappe sal as aanbeveling dien / Recognised qualification in Nursing / Human Science / Management Science will serve as a recommendation
 • Kennis van nuutste ontwikkeling in die welsynsbedryf / Knowledge of latest development in the welfare industry
 • Kennis van bejaardesorg / knowledge of old age care
 • Kennis en ondervinding van: / Knowledge and experience of:
  • Interpretasie en toepassing van beleid / Interpretation of policy
  • Delegering / Delegating
  • Organisering en koördinering / Organizing and co-ordinating
  • Finansiële – en personeelbestuur / Financial and personnel management
  • Bepaling van werksprosedures / Stipulation of work procedures
  • Goeie kommunikasievermoë / Good communication skills
  • Tweetalig / Bilingual

PLIGTE / DUTIES

 • Doeltreffende bestuur van die Tehuis / Effective management of the Old Age home
 • Diensbestuur van advies bedien en verslagdoening / Serve the Service Management with advice and reporting
 • Inisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraising
 • Die nodige leiding neem in die inisiëring van uitreikaksies / Take lead in initiating reach out actions
 • Bemarking van die Tehuis / Marketing of the Old Age Home
 • Alle ander generiese bestuurspligte / All other generic management duties

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSInisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraisingSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

MAATSKAPLIKE HULP WERKER
AUXILIARY SOCIAL WORKER

STANDPLAAS / STAND:
SAVF EVANNA TEHUIS / OLD AGE HOME, HARTBEESFONTEIN

SALARIS / SALARY
R4 800-00 P/M

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
So gou as moontlik / As soon as possible

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
21 April / April 2017

Navrae en aansoek aan
Die Streek Bestuurder: Mev W Campher

Enquiries and application to
The Regional Manager: Mrs W Campher

Tel:

Faks/Fax:

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Kwalifikasie as Maatskaplike hulpwerker / Qualification as Social Auxiliary Worker
 • Registrasie by die SARMP - vereiste / Registration with SACSSP - requirement
 • Moet tweetalig wees, derde taal (Tswana) sal as aanbeveling dien / Must be bilingual, a third Language (Tswana) will serve as an recommendation
 • Goeie menseverhoudings / Good relationships with people
 • Kode 08 bestuurslisensie - vereiste/ Code 08 driver’s license - requirement
 • Rekenaarvaardig / Computer literate

PLIGTE / DUTIES

 • Ontwikkelingsgroepe / Development Group
 • Werkskeppingsprojekte / Job creation projects
 • Benutting en bemarking van vrywilligers / Using and marketing of volunteers

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSInisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraisingSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

MAATSKAPLIKE WERKER
SOCIAL WORKER

STANDPLAAS / STAND:
SAVF BELFAST KINDERHUIS / CHILDREN’S HOME, BELFAST

SALARIS / SALARY
R 9 500 – R 10 500 P/M

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
So gou as moontlik / As soon as possible

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
15 April / April 2017

Navrae en aansoek aan
Die Bestuurder: SAVF Belfast Kinderhuis, Belfast

Enquiries and application to
The Manager: SAVF Belfast Children’s Home, Belfast

Tel:

Faks/Fax::013 253 0176

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Graad in Maatskaplikewerk / Degree in Social Work
 • Goeie kommunikasie vermoë in Afrikaans en Engels / Good communication skills in Afrikaans en English
 • Registrasie by die SARMP / Registration with SACSSP
 • Goeie menseverhoudings / Good interpersonal relationships
 • Kode 08 bestuurslisensie / Code 08 drivers license
 • Ondervinding in hantering van kinders/Statutêre werk / Experienced in working with children/Statutory work
 • Goeie gesondheid / Good health

PLIGTE / DUTIES

 • Terapie met kinders / Therapy with children
 • Statutêre werk / Statutory Work
 • Werkskeppingsprojekte / Job creation projects
 • Benutting en bemarking van vrywilligers / Utilize and marketing of volunteers
 • Opstel van besigheidsplanne / Compilation of business plans

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSInisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraisingSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

BESTUURDER : DIENSSENTRUM en BEHUISING
MANAGER : SERVICE CENTRE and HOUSING

STANDPLAAS / STAND:
SAVF RUIMTE, PRETORIA NOORD

SALARIS / SALARY
R 15 000 – R 20 000 P/M

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
01 Mei / May 2017

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
22 Februarie / February 2017

Navrae en aansoek aan
Die Streek Bestuurder: Mev C Van Deventer, Pretoria

Enquiries and application to
The Regional Manager: Mrs C Van Deventer, Pretoria

Tel:

Faks/Fax::012-324 4109

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Graad 12 / Grade 12
 • Erkende toepaslike kwalifikasie in Geesteswetenskappe / Bestuurswetenskappe of rekenkundige kwalifikasie sal as aanbeveling dien / Recognised qualification in Human Science / Management Science or accountancy qualification will serve as a recommendation
 • Kode 08 Bestuurslisensie / Code 08 Drivers licence
 • Rekenaarvaardigheid / Computer literate
 • Kennis en ondervinding van: / Knowledge and experience of:
  • Interpretasie en toepassing van beleid / Interpretation of policy
  • Delegering / Delegating
  • Organisering en koördinering / Organizing and co-ordinating
  • Finansiële – en personeelbestuur / Financial and personnel management
  • Bepaling van werksprosedures / Stipulation of work procedures
  • Goeie kommunikasievermoë / Good communication skills
  • Tweetalig / Bilingual

PLIGTE / DUTIES

 • Doeltreffende bestuur van die Dienssentrum / Effective management of the Service Centre
 • Diensbestuur van advies bedien en verslagdoening / Serve the Service Management with advice and reporting
 • Uitvoering van die administrasie en finansies van die Behuising / Implementing of administration and finances of the Housing Scheme
 • Bemarking van die Dienssentrum / Marketing of the Service Centre
 • Alle ander generiese bestuurspligte / All other generic management duties

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSInisiëring van fondsinsamelingsprojekte / Initiating of fundraisingSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

MAATSKAPLIKE WERKER
SOCIAL WORKER

STANDPLAAS / STAND:
SAVF GERMISTON BEJAARDESORG
CARE OF THE AGED

SALARIS / SALARY
R10 000.00 P/M

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
So gou as moontlik / As soon as possible

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
13 Februarie / February 2017

Navrae en aansoek aan
Die Streekbestuurder: Me T Schleicher

Enquiries and application to
The Regional Manager: Ms T Schleicher

Tel:083 327 8131

Faks/Fax:086 690 7854

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Graad in Maatskaplikewerk / Degree in Social Work
 • Goeie kommunikasie vermoë in Afrikaans en Engels / Good communication skills in Afrikaans en English
 • Registrasie by die SARMP / Registration with SACSSP
 • Goeie menseverhoudings / Good interpersonal relationships
 • Kode 08 bestuurslisensie / Code 08 drivers license
 • Goeie gesondheid / Good health

PLIGTE / DUTIES

 • Ontwikkelingsgroepe/projekte / Development Groups/projects
 • Kennis en ondervinding in Bejaardesorg / Knowledge and experience in Care of the Aged
 • Werkskeppingsprojekte / Job creation projects
 • Benutting en bemarking van vrywilligers / Utilize and marketing of volunteers
 • Opstel van besigheidsplanne / Compilation of business plans

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

MAATSKAPLIKE HULP WERKER
SOCIAL AUXILIARY WORKER

STANDPLAAS / STAND:
SAVF MOREGLANS TEHUIS
OLD AGE HOME
KRUGERSDORP

SALARIS / SALARY
R5000.00 P/M

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
So gou as moontlik / As soon as possible

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
31 Januarie / January 2017

Navrae en aansoek aan
Die Bestuurder: SAVF Moreglans Tehuis, Krugersdorp

Enquiries and application to
The Manager: SAVF Moreglans Old Age Home, Krugersdorp

Tel:

Faks/Fax:011-665 1306

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Kwalifikasie as Maatskaplike hulpwerker / Qualification as Social Auxiliary Worker
 • Registrasie by die SARMP - vereiste / Registration with SACSSP - requirement
 • Moet tweetalig wees, derde taal (Tswana) sal as aanbeveling dien / Must be bilingual, a third Language (Tswana) will serve as an recommendation
 • Goeie menseverhoudings / Good relationships with people
 • Kode 08 bestuurslisensie - vereiste / Code 08 driver’s license - requirement
 • Rekenaarvaardig / Computer literate

PLIGTE / DUTIES

 • Ontwikkelingsgroepe / Development Groups
 • Werkskeppingsprojekte / Job creation projects
 • Benutting en bemarking van vrywilligers by Ontwikkelingsgroepe / Using and marketing of volunteers at Development groups
 • Aanbeid van aktiwiteite en programme by die Verswakte afdeling / Present activities and programs at Frail care

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

MAATSKAPLIKEWERK STREEKBESTUURDER
SOCIAL WORK REGIONAL MANAGER

STANDPLAAS / STAND:
SAVF MPUMALANGA
PROVINSIE / PROVINCE

SALARIS / SALARY
Volgens SAVF salarisskale
According to SAVF salary scales

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
So gou as moontlik / As soon as possible

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
2017

Navrae en aansoek aan
Die Direkteur Maatskaplike Dienste:
Mev M. Kemp

Enquiries and application to
The Director Social Services: Mrs M. Kemp

Tel:

Faks/Fax:086 697 5310

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Geregistreerde Maatskaplike Werker / Registered Social Worker
 • Na-graadse kwalifikasie sal as aanbeveling dien / Post graduate qualifications will serve as recommendation
 • 5 jaar ondervinding in die welsynsbedryf waarvan 2 jaar met ‘n NPO / 5 year experience in the welfare industry of which 2 years with an NGO
 • 3 jaar ervaring as supervisor / 3 years’ experience as a supervisor
 • Skryf en praat Engels en Afrikaans, en ‘n Afrikataal sal as aanbeveling dien / Write and speak English and understand Afrikaans, and an African language will serve as recommendation
 • Geldige 08 Kode bestuurslisensie / Valid code 08 driver’s license
 • Kennis van statutêre dienste ‘n aanbeveling / Knowledge of statutory work is a recommendation

PLIGTE / DUTIES

 • Supervisie aan Maatskaplike werkers / Supervision to Social workers
 • Bied leiding en ondersteuning aan bejaarde sorg fasiliteite / Provide guidance and support to aged care facilities
 • Werwing en opleiding van vrywilligers en diensbesture / Recruitment and training of volunteers and service managements
 • Organiserende ondersteuning in die transformasie proses / Organizational support in the transformation process
 • Alle ander generiese bestuurspligte / All other generic management duties

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)


OPPORTUNITY / GELEENTHEID

STREEKBESTUURDER
REGIONAL MANAGER

STANDPLAAS / STAND:
SAVF KWA-ZULU NATAL
PROVINSIE / PROVINCE PIETERMARITZBURG

SALARIS / SALARY
Volgens SAVF salarisskale
According to SAVF salary scales

DIENSAANVAARDING / Starting Date:
So gou as moontlik / As soon as possible

SLUITINGSDATUM / Closing Date:
2017

Navrae en aansoek aan
Die Direkteur Maatskaplike Dienste: Mev M. Kemp

Enquiries and application to
The Director Social Services: Mrs M. Kemp

Tel:

Faks/Fax:086 697 5310

E-pos/E-mail:

MINIMUM VEREISTES / REQUIREMENTS

 • Geregistreerde Maatskaplike Werker / Registered Social Worker
 • Na-graadse kwalifikasie sal as aanbeveling dien / Post graduate qualifications will serve as recommendation
 • 5 jaar ondervinding in die welsynsbedryf waarvan 2 jaar met ‘n NPO / 5 year experience in the welfare sector of which 2 years with an NGO
 • 3 jaar ervaring as supervisor / 3 years’ experience as a supervisor
 • Skryf en praat Engels en Afrikaans, en ‘n Afrikataal sal as aanbeveling dien / Write and speak English and understand Afrikaans, and an African language will serve as recommendation
 • Geldige 08 Kode bestuurslisensie / Valid code 08 driver’s license
 • Kennis van statutêre dienste ‘n aanbeveling / Knowledge of statutory work is a recommendation

PLIGTE / DUTIES

 • Supervisie aan Maatskaplike werkers / Supervision to Social workers
 • Werwing en opleiding van vrywilligers en diensbesture / Recruitment and training of volunteers and service managements
 • Organiserende ondersteuning in die transformasie proses / Organizational support in the transformation process
 • Voorstelle / Programme vir befondsing / Proposals / Programmes for funding
 • Alle ander generiese bestuurspligte / All other generic management duties

Code 8 Drivers Licence and Registration with SACSSP are Essential. Please Do Not Apply If You Do Not Have A Valid Driver’s Licence.

Diensvoordele ingesluit
Benefits included

 • Ruim verlof / Adequate leave
 • Ruim siekteverlof / Adequate sick leave
 • Diensbonus / Service bonus
 • Pensioen – Voorsorgfonds / Pension or Provident fund

(Stuur Asseblief Alle CV's Met Gesertifiseerde Afskrifte Van Jou Kwalifikasies)
(Please Send All Cvs With Certified Copies Of Your Qualifications)

(Meld Asseblief Op Jou CV Vir Watter Pos u Aansoek Doen)
(Please State On Your Cv Which Position You Applying For)