savf Logo

‘n dinamiese gesinsorgorganisasie vir die gemeenskap

a dynamic family care organisation in the community

SAVF

Facebook logo Twitter Logo WordPress Logo YouTube Logo
CHILD AND YOUTH CARE | KINDER- EN JEUGSORG FAMILY CARE – GESINSORG AGED AND DISABLED CARE | BEJAARDE- EN GESTREMDESORG Social Development

GESINSORG | FAMILY CARE

FAMNET se Dienste / FAMNET’s services

Famnet Logo
 • Kwartaalblad: “Ek en my Kind… vir ouers wat omgee”.
 • Opleiding van groepleiers in basiese ouerskapsvaardighede, pa-betrokkenheid en tiener ouerskap. (Botswadi, Ubaba Unathi en Rebuilding Dreams)
 • Kursusse vorm deel van 'n ouerskapsprogram.
 • Lei die Fathers’ Network - ‘n network vir organisasies en individue wat met pa’s werk.
 • Beplan kunste ontwikkeling met Pa-betrokkenheid as fokus.
 • Spreker op uitnodiging
 • Inligtingsbronne beskikbaar.
 • Pamflette oor geselekteerde onderwerpe beskikbaar.
 • Nuusbrief.
 • Quarterly magazine: “My Child and I… for parents who care”.
 • Training of Group leaders in basic parenting skills, father involvement and teenage parenting. (Botswadi, Ubaba Unathi and Rebuilding Dreams) Courses are part of a parenting programme.
 • Lead the Fathers’Network – a network for organisations and individuals working with fathers.
 • Planning art development focussing on father-involvement.
 • Media involvement.
 • Speaker on invitation.
 • Resources of information available.
 • Pamphlets on selected topics available.
 • Newsletter.

Famnet Koördineerder by HOOFKANTOOR
Famnet Co-ordinator at HEAD OFFICE

Erna Rheeder
Posbus / PO Box 40526
ARCADIA 0007
Tel 012 325 3920 X 2056

The Botswadi Programme

This parenting skills programme focuses on balanced care for the child.

The Ubaba Unathi Programme

This is an interactive programme for both parents focussing on the importance of father involvement.

Rebuilding Dreams

A programme to empower pregnant teenagers and teenage parents to address their situation in order to prevent further teenage pregnancies and HIV/AIDS, to encourage father involvement from a young age and to put emphasis on the best interest of the baby

All these programmes involve training of group leaders resulting in group work.

Training information: Ronell Kotze:

SAVF MAATSKAPLIKEWERK KANTORE / SOCIAL WORK OFFICES

Lewer 'n maatskaplikewerk diens aan persone van alle ouderdomme, in verskillende gemeenskappe, wat 'n maatskaplike nood ervaar en in die reël nie professionele dienste kan bekostig nie.

Render social services to persons of all ages, in various communities, who experience social need and who can mostly not afford professional services.

Stad - Dorp
City - Town
Fasiliteit
Facility
Adres
Address
TelFaxE-pos
E-mail
Website
GAUTENG
CARLETONVILLESAVF Oberholzer Maatskaplike-werkkantoorUralitestraat 58 Carletonville018 786 1016018 786 1017 facebook
GERMISTONSAVF Germiston Bejaardesorg Maatskaplike werkkantoor H/v Owl en Gannet strate Elspark011 916 2217011 916 1507  
HEIDELBERGSAVF Heidelberg Maatskaplike werkkantoor AG Visserstraat 18 Rensburg016 341 2329016 349 1420 facebook
NEWLANDSSAVF Claremont Maatskaplike werkkantoorH/v Newlandsweg /12de laan Newlands011 477 3980011 673 5356 facebook
PRETORIASAVF Pretoria Maatskaplike werkkantoorHospitaalstraat 41 Arcadia012 325 3920012 324 4109 facebook
PRETORIASAVF Mamelodi Maatskaplike werkkantoorHospitaalstraat 41 Arcadia012 325 3920012 324 4109 facebook
PRETORIASAVF Soshanguve Maatskaplike werkkantoorHospitaalstraat 41 Arcadia012 325 3920012 324 4109 facebook
VANDERBIJLPARK SAVF Vanderbijlpark Maatskaplike werkkantoorTheoville Hoewe 21 Vanderbijl park016 987 2805016 987 1888  
KWAZULU-NATAL
UTRECHTSAVF Utrect Maatskaplike werkkantoorPleinstraat 105034 331 4615034 331 3338 facebook
PIETERMARITZBURGSAVF Pietermaritzburg Maatskaplike werkkantoorPrince Alfredstraat 408033 342 1229033 342 1178 facebook
MSINGASAVF Msinga Maatskaplike werkkantoorMpono Road Esidakeni Area033 493 0295033 493 0445 facebook
PIETERMARITZBURGSAVF Mooirivier Maatskaplike werkkantoorPrince Alfredstraat 408033 342 1229033 342 1178 facebook
NQUTUSAVF Nqutu Maatskaplike werkkantoorLot 69 Nondweni Road034 271 1345  facebook
LIMPOPO
LEPHALALESAVF Ellisras Maatskaplike werkkantoorDouwaterstraat 2 Lephalale Onverwaght014 763 2990086 241 1889 facebook
LOUIS TRICHARDTSAVF Louis Trichardt Maatskaplike werkkantoorKuter Singel 1 Louis Trichardt015 516 3841015 516 3841 facebook
POLOKWANESAVF Pietersburg Maatskaplike werkkantoorHoogstraat 9 POLOKWANE015 295 3369015 291 3493 facebook
MOKOPANESAVF Potgietersrus Maatskaplike werkkantoorRuiterweg 98 Mokopane015 491 3149086 692 0876 facebook
THABAZIMBISAVF Thabazimbi Maatskaplike werkkantoorJudithstraat 24 Thabazimbi014 777 1093086 690 8010 facebook
TZANEENTzaneen Maatskaplike werkkantoorAgathastraat 1 Tzaneen015 307 2645015 307 2652 facebook
MPUMALANGA
BETHALSAVF Bethal Maatskaplike werkkantoorPercy de Kokstraat 14b Bethal017 647 3345017 647 3345 facebook
MIDDELBURGSAVF Middelburg Maatskaplike werkkantoorWalter Sizulustraat 52013 282 4413013 282 5055 facebook
NELSPRUITSAVF Nelspruit Maatskaplike werkkantoorMurraystraat 35 Nelspruit013 752 6241013 752 6241 facebook
PIET RETIEFSAVF Piet Retief Maatskaplike werkkantoorHoërskool Piet Retief Koshuis Meyerstraat Piet Retief017 826 2202086 516 7544 facebook
SECUNDASAVF Hoëveldrif Maatskaplike werkkantoorBesterecta 103B Nelson Mandela Drive017 634 7719017 634 7719  
STANDERTONSAVF Standerton Maatskaplike werkkantoorSchwickardstraat 22 Standerton017 712 5031017 712 5030 facebook
VOLKSRUSTSAVF Volksrust Maatskaplike werkkantoorLaingsnekstraat 10B Volksrust017 735 5802017 735 4619  
NOORDWES / NORTH WEST
COLIGNYSAVF Coligny Maatskaplike werkkantoorEeufeeslaan 9 Coligny018 673 1246086 676 5698 facebook
DELAREYVILLESAVF Delareyville Maatskaplike werkkantoorOosstraat 30 Delareyville053 948 0419086 611 3450 facebook
KLERKSDORPSAVF Klerksdorp Maatskaplike werkkantoorRosinstraat 7 Freemanville018 462 7590018 464 2196 facebook
LICHTENBURGSAVF Lichtenburg Maatskaplike werkkantoorGerrit Maritzstraat 15 Lichtenburg018 632 706018 632 7062 facebook
POTCHEFSTROOMSAVF Potchefstroom Maatskaplike werkkantoorSpoelstralaan 5018 297 5240086 510 7747 facebook
RUSTENBURGSAVF Rustenburg Maatskaplike werkkantoorKockstraat 120014 592 8568014 592 8508 facebook
ZEERUSTSAVF Zeerust Maatskaplike werkkantoorCoetzeestraat 42 Zeerust018 642 1461018 642 1461 facebook

SAVF HERBERGE / LOSIESHUISE / BEHUISING

Voorsien akkommodasie aan oorwegend behoeftige jeugdiges, laagbesoldigde werkende persone en behoeftige bejaardes.

Accommodate predominantly needy youths, low-paid working persons and needy elderly.

Stad - Dorp
City - Town
Fasiliteit
Facility
Adres
Address
TelFaxE-pos
E-mail
Website
GAUTENG
PRETORIASAVF MARGARETHA ACKERMAN HERBERGVom Hagenstraat 464, Pretoria Wes012 327 4358012 327 6634
HERMANSTADSAVF Donato BehuisingH/v Kruger / Bohlmann straat Hermanstad087 808 1809012 379 6978
PRETORIASAVF Raemor MansionsH/v Kerk / Eastwoodstrate Arcadia012 325 3920012 324 4109
PRETORIASAVF HerbergMalanstraat 15 Riviera012 325 3920012 324 4109
PRETORIASAVF Sederhof BehuisingNanasitastraat 323 Pretoria012 322 4685012 322 4685
KWAZULU-NATAL
DURBANSAVF JeugtuisteJames Hendersonsingel 27 Glenwood031 205 3180031 206 2254 Website
MPUMALANGA
WITBANKSAVF Immergroen HerbergH/v Lukin / Beattylane Witbank013 690 2793013 656 6142
NOORDWES / NORTH WEST
POTCHEFSTROOMSAVF Ons HuisIkagengtraat 2018 297 5240018 297 5244

SAVF DEURGANGSHUISE / SHELTERS

Tydelike noodbehuising aan hawelose persone, met die klem op slagoffers van geweld, en programme met die oog op ontwikkeling van lewensvaardighede, generering van 'n inkomste en suksesvolle uitplasing in die gemeenskap.

Provision of temporary relief housing to homeless persons, with the focus on victims of violence and present programs focusing on the development of life skills, generating income and successful placement in the community.

Stad - Dorp
City - Town
Fasiliteit
Facility
Adres
Address
TelFaxE-pos
E-mail
Website
CARLETONVILLECarletonville DeurgangshuisHN Talc / Kosmos street018 786 1016/8018 786 1017
LEPHALALEHuis WeesgerusDouwaterweg Onverwacht014 763 2990014 763 2990
STANDERTONStanderton Gesinskrisis sentrumSchwickardstraat 22 Standerton017 712 5031017 712 5030
VANDERBIJLPARKSAVF Vanderbijlpark ShelterTheoville hoewe 21 Vanderbijlpark016 987 2805 016 987 1888